Søk
Close this search box.

MEDLEMSVILKÅR

Vilkår for medlemmer i Asker og Bærum kickboxingklubb

      Medlemsavgift

 • Treningsavgiften er en årlig treningsavgift delt opp i like månedlig beløp som trekkes hver måned hele året, og det trekkes derfor også i sommermåneden.
 • I tillegg til den månedlige treningsavgiften, blir det en gang i året fakturert for medlemsavgift. Medlemsavgiften dekker medlemskap hos Asker og Bærum kickboxingklubb og Norges Kickboxing Forbund for ett år.
 • Barn som er medlem i Asker og Bærum kickboxingklubb er forsikret gjennom Norges Kickboxingforbund og NIF. Forsikringen omfatter barn frem til de fyller 13år.

Angrerett

 • Du har 14 dagers angrerett etter inngåelse av medlemsavtale. Bruk av angrerett må skje skriftlig til Post@abkickboxing.no.
 • Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende.

  Bindingstid

 • Det er 6 måneders bindingstid på alle medlemskap. Ved utløp av bindingstiden, løper avtalen videre med 1 måneds oppsigelsestid til avtalen blir sagt opp.
 • Dersom du ikke ønsker å fortsette medlemskapet utover bindingstiden, må oppsigelse skje skriftlig før bindingstiden har utløpt.
 • Det er 1 måneds oppsigelsestid.

  Treningsavtalen kan fryses ved følgende grunner

 • Sykdom (dokumentert ved legeattest) som medfører at man ikke kan trene.
 • Svangerskap, Militærtjeneste eller Utstasjonering i jobb eller studier.
 • Pandemi.

Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved:

 • Ferieavvikling.
 • Frys av medlemskontrakten må være fastsatt, godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge søknad.
 • Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. 
 • Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. 
 • Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets 
  varighet blir minimum 6 betalende måneder.
 • Asker og Bærumkickboxingklubb følger skoletidsplanen til grunnskoler og videregående skoler. Det vil si at klubben holder stengt når skolene har fridager og på helligdager.

I sommerferien er det redusert tilbud for voksneOppsigelse

 • Ved løpende medlemskap er det 1 måneds oppsigelsestid, regnet fra første månedsskifte etter oppsigelsen er mottatt.
 • Alle medlemskap må sies opp skriftlig til post@abkickboxing.no.

Trening og ferier

 • Asker og Bærum kickboxingklubb forbeholder seg retten til å justere treningstider.

  Forsikring

 • Treningsforsikring for alle over 12 år kan tegnes hos Asker og Bærum Kickboxingklubb. Forsikringen tegnes separat og er ikke inkludert i treningsavgiften. Send mail til post@abkickboxing hvis du ønsker å tegne forsikring.

 

Forpliktelser

 • Alle medlemmer forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktører i Asker og Bærum Kickboxingklubb gir.
 • Alle medlemmer forplikter seg til å følge de regler som gjelder i klubben. 
 • Alle våre medlemmer forventes å være gode ambassadører for vår idrett. 
 • Misbruk av kickboksing og doping preparater fører til utvisning fra klubben.
 • Alle medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.

All aktivitet skjer på eget ansvar

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte klubbens tilbud.
 • Asker og Bærum Kickboxingklubb fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

Faktura betaling

 • Ved faktura betaling vil det forekomme en administrasjonsgebyr på kr 35 per faktura fom 01.09.2022.


Avtalegiro 

 • Det er i kontrakten inngått avtale om betaling av trenings-og medlemsavgift via avtalegiro. 
 • Avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger fra oppgitt konto. 
 • For enkel administrasjon av betaling er årlig treningsavgift delt opp i like månedlig beløp som trekkes hver måned hele året. Hver måned belastes avtalte konto med månedlig beløp som avtalt.
 • Denne avtale regnes som et varsel for avtalegirotrekkene.
 • Hvis maks. beløpsgrense ikke fylles inn vil beløpsgrensen bli satt til kr 999,- pr trekkmåned.
 • Asker og Bærum Kickboxingklubb forbeholder seg retten til å prisjustere månedlig trekkbeløp, noe som tidligst kan skje etter første bindingstid. 
 • Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning e.l. gir Asker og Bærum Kickboxingklubb retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved innkreving av utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr 55,- pr. avvisning. 
 • Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest, kan avtalen fryses. Dokumentasjon sendes pr e-post til post@abkickboxingklubb.no

  Andre vilkår

 • Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrding.
 • Inndrivelse uten søksmål overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt A vedtas. Varsel etter samme lov, § 4-18 sendes meg på min oppgitte adresse.
 • Jeg samtykker i at utleggsforretning holdes overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvor som helst mine formuesgjenstander befinner seg.